Dokument

 Nyttig information för dig som går eller ska börja hos oss

Information och dokument

Här hittar du information och dokument om ledighetsansökan, läsårsplan och scheman för olika klasser, lärare osv.
Här finns också några av skolans handlingsplaner t.ex. likabehandlingsplan, drogpolicy m.m.

Ansökan till utbildning

När ni som blivande gymnasieelever skall ansöka om en plats så gör ni detta på adressen: www.gymnasieantagningnord.se 

Betyg

Betyg utdelas efter genomgången kurs. I det nya gymnasiet (GY -11), för elever som började studierna läsåret 2011-12, är betygsstegen A, B, C, D, E och F.
A är det högsta medan F motsvarar det tidigare betyget icke godkänd.

Fullständiga gymnasiestudier innehåller normalt sett 2500 poäng. Du måste ha minst betyget E i 2250 poäng inklusive svenska (1-3), engelska (5-6), matematik 1 och godkänt gymnasiearbete för att uppnå grundläggande behörighet för fortsatta studier på högskola.

Relaterade Länkar

Skolverkets hemsida om betyg

Drogpolicy och handlingsplan

I Sandbackaskolans Drogpolicy och Handlingsplan står bland annat följande skrivet:

Alkohol:
Nolltolerans gäller mot alkohol inom skolans område och i samband med aktiviteter som sker i skolans regi. Detta gäller elever, personal, föräldrar och övriga vuxna. Alkohol får inte förvaras inom skolans område.

Sniffning, doping och narkotika:
Nolltolerans gäller mot narkotika, doping och sniffning inom skolans område och i samband med aktiviteter som sker i skolans regi. Detta gäller elever, personal, föräldrar och övriga vuxna.

All personal skall vara uppmärksam på tendenser, tecken och spår som tyder på att elever använder narkotika, dopnings- eller sniffningsmedel. Sådana misstankar, även om de inte pekar mot någon specifik person, skall rektor informeras om.

Handlingsplan:

  • Ansvarig: Rektor i samarbete med all personal
  • Vid misstanke om att en elev missbrukar skall berörd mentor/klasslärare kontaktas. Denna tar i sin tur kontakt med rektor och elevhälsan.

Åtgärder när elev är alkohol-/drogpåverkad på skolan:

  • Rektor ska omedelbart informeras.

Åtgärder vid misstanke om försäljning av droger:

  • Skolledning och elevvårdsteam kontaktas.
  • Rektor gör polisanmälan.

Detta kan du som elev göra:

  • Prata med någon vuxen i skolan som du har förtroende för. Det är viktigt att någon vuxen får veta, så personen får rätt hjälp.

Detta kan du göra som förälder:

  • Om du som förälder känner oro för ditt barn eller någon annan elev på skolan, kontakta kurator, skolsköterska eller rektor på skolan för att få råd och stöd. (Telefonnummer hittar du nedan).

Relaterade dokument

Drogpolicy-och-handlingsplan

Ordningsregler

Elevresor för gymnasiet

Kommunen tillhandahåller färdbevis för dagliga resor med buss.

Vem är berättigad till färdbevis?
Förutsättningarna för att få färdbevis är följande:

Eleven är berättigad till färdbevis fram t o m utgången av det första kalenderhalvåret det år eleven fyller 20 år.
Eleven studerar på heltid.
Reseavståndet mellan bostad och skola är minst 6 km. Man utgår från kortaste gång- och cykelvägen.
Med bostad menas där eleven är folkbokförd. Elev som uppfyller ovanstående regler kan tilldelas färdbevis.

Om eleven ansökt och beviljats inackorderingstillägg har eleven inte rätt till färdbevis.

Om busslinje saknas kan stöd utges kontant eller på annat sätt enligt kommunens bestämmande.

Var hämtar jag mitt färdbevis?
Färdbeviset hämtas på Sandbackaskolans expedition från första skoldagen under höstterminen. För åk 1:or lämnas “Tillfälligt färdbevis” ut tills ordinarie kort har kommit från Länstrafiken.

Samma färdbevis används under gymnasietiden, under förutsättning att förhållandena inte förändras.

Borttappat eller trasigt färdbevis
Kostnaden för att få ett nytt färdbevis när eleven tappat bort eller p g a av oaktsamhet rivit sönder kortet är 150:-. Anmälan görs till expeditionen som beställer ett nytt kort hos Länstrafiken.

Ändrade förhållanden
Elev som p g a ändrade förhållanden inte längre har rätt till färdbevis ska meddela detta snarast till skolans expedition.

Vart vänder jag mig med frågor?
Finns på Sandbackas expedition.

Besöksadress är Fiskarvägen 4, 933 33 Arvidsjaur.

Gymnasieelevers elevresor – utdrag ur skolskjutshandboken

Ladda ner

Ledighet

All ledighet sökes och beviljas individuellt. Det kan innebära att elev som på grund av tidigare frånvaro eller annat ligger efter med studierna riskerar att nekas ledighet medan dennes kompis som ej har några rester beviljas ledighet.

Ledighet skall i första hand sökas hos din klassföreståndare/mentor. Är frånvaron längre än tre (3) dagar måste ledigheten sökas hos rektor.

Vid längre ledighet, mer än tre dagar, måste speciell ledighetsansökan normalt ifyllas.

Är du under arton (18) år måste förälder/vårdnadshavare underteckna din ledighetsansökan.

Tänk på att all ledighet påverkar din skolgång och att du inte är berättigad till stöd för att ta igen det du missat under ledighet. Fråga därför alltid alla lärare i förväg vad du skall läsa hemma för att ej missa alltför mycket på grund av ledigheten.

Relaterade Dokument

Ledighetspolicy, 20150921.pdf
Ansökan-om-ledighet-för-elev (PDF_ht 18).pdf

Läsårstider och lovdagar läsåret 2023/24

(För elever på Sandbackaskolan, Arvidsjaur)

Läsårstider:

Höstterminen -23: 24 augusti – 21 december
Vårterminen -24: 10 januari – 14 juni

Lov: Datum: Vecka:
Läslov 30 okt – 3 nov 44
Jullov 22 dec – 9 jan
Sportlov 4 mar – 8 mar 10
Påsklov 1 apr – 5 apr 14

Sjukanmälan

Om du är sjuk måste du anmäla det till skolan varje skoldag som du är borta. Annars riskerar du drabbas av ogiltig frånvaro som på sikt kan göra att du riskerar förlora ditt studiebidrag.

För omyndig elev krävs att vårdnadshavare gör sjukanmälan.
Sjukanmälan sker till expeditionen, på telefon 0960-156 71 mellan klockan 07.30 – 08.15.

Om du inte har möjlighet att ringa under den tiden som anges ovan kan du läsa in ett meddelande på telefonsvararen på samma telefonnummer då den läses av varje morgon.

När du lämnar ett meddelande uppge följande information:

* Ditt namn
* Din klass

Studiebidrag och inackorderingstillägg

Studiebidraget är för närvarande på 1.250 kronor i månaden. Det utbetalas fyra månader under höstterminen (sept-dec) och sex månader under vårterminen (jan-jun).

Inackorderingstillägget är för närvarande 1.750 kr per månad. Det utbetalas för nio månader från september till och med maj följande år. Summan för inackorderingstillägget kan ändras vid årsskiftet då den baseras på prisbasbeloppet.

Skolan ska rapportera till CSN om du har olovlig frånvaro mer än några enstaka timmar under en månad och det sker vid upprepade tillfällen. Först varnas du. Om frånvaron då ej upphör rapporteras du in till CSN som beslutar om ditt studiebidrag skall dras in. I vissa fall kan du då till och med tvingas betala tillbaka studiebidrag som du redan erhållit.

Samma regler, beträffande frånvaron, gäller för inackorderingstillägget.

Ansökan om inackorderingstillägg hittar du under:

Kommunens blankettarkiv.

Gå sedan vidare under Skola och Utbildning.

Rutiner för skolkande:

Skolkrapportering

IKT-policy

Policy gällande hanteringen av informations- och kommunikationstekniska hjälpmedel.

Rutiner för IKT-hjälpmedel:

IKT-policy

Kontakter

Hit kan du vända dig om du behöver råd och stöd:

Amanda Granberg Högdahl, rektor
tel 0960 – 156 01

Nils-Åke Asplund, biträdande rektor
0960 – 156 74

Jessika Sehlstedt, Skolsköterska
0960- 157 00
070- 368 89 03

Anna Lindbäck, Skolkurator
073 – 800 02 11

Socialtjänsten, Arvidsjaur
0960 – 155 00 (vxl)

Polisen, Arvidsjaur
0960 – 177 00 (vxl)

Vårdcentralen, Arvidsjaur
0960 – 575 00 (vxl)

Pärlan Öppenvård, Arvidsjaur
0960 – 155 59

Nyttiga dokument

Här hittar du information och dokument om ledighetsansökan, läsårsplan och scheman för olika klasser, lärare osv.

Vårt bibliotek

Du vet väl om att du kan ladda hem E-böcker och E-ljudböcker som du kan läsa på skärmen eller lyssna på.
Skolbiblioteket är öppet varje dag mellan 8.00-16.00.

Veckans lunchmeny

Skollunchen kan vara dagens höjdpunkt! Vi lagar ca 250 portioner/dag till våra elever.

Upplev Arvidsjaur

I Arvidsjaur finns det alltid något att göra. Vi har ett rikt kulturliv, här finns skidbackar, skoterleder, motionsspår, gym, klubbar och föreningar.